2019 Thematic Program (IV)

Workshop on Calabi-Yau Categories and Related Topics

[TMCSC]

October 19-20, 2019

Room 207, East Second Class Building

[workshop]1019-20-01.png

SCIENTIFIC COMMITTEE

Jean-Pierre Demailly (French Academy of Sciences) 

Vincent Guedj (IMT)

An-Min Li (SCU)

Xiangyu Zhou (Chinese Academy of Sciences)

ORGANIZING COMMITTEE

Bohui Chen (SCU)

Xiaojun Chen (SCU)

Yuxin Ge (IMT)

Wenchuan Hu (SCU)

Liangang Peng (SCU)

Li Sheng (SCU)

Bertrand Toen (IMT)

list of SPEAKERS

Dario Beraldo (IMT)

Changjian Fu (SCU)

Benjamin Hennion (Orsay)

Zheng Hua (Hong Kong)

Ming Lu (SCU)

Mauro Porta (Strasbourg) 

Fan Qin (Shanghai Jiaotong)

Marco Robalo (IMJ)

Fan Xu (Tsinghua)

Sinan Yalin (Angers)

Program

IMTSichuan2019.pdf

FINANCIAL SUPPORT

ERC

Institut de Mathématiques de Toulouse 

National Natural Science Foundation of China 

School of Mathematics, Sichuan University 

Tianyuan Mathematical Center in Southwest China