Scientific Committee

The scientific committee of TMCSC consists of domestic experts in mathematics,  6-8 members from the Tianyuan Foundation and 3-5 members from the supporting institutions. It duty is to decide the academic activities of the center, give advices on the developments of the center, and play an active role in the determination of the thematic programs.

This scientific committee consists of the following people:

Director:

Yiming Long

Vice director:

Jie Wang An-Min Li
Members:  Mufa Chen Yongchuan Chen Fuquan Fang

Jiayu Li Jianshu Li Kening Lu

Maokang Luo Zhiming Ma Liangang Peng

Shige Peng Shicheng Wang Lan Wen

Nanhua Xi Jia-An Yan Xinmin Yang

Xu Zhang Bin Zhao Xiangyu Zhou

Secretary:

Liangang Peng