2019 Thematic Program (IV)

Workshop on Calabi-Yau Categories and Related Topics

[TMCSC]

October 19-20, 2019

Chengdu, China


SCIENTIFIC COMMITTEE

Jean-Pierre Demailly (French Academy of Sciences) 

Vincent Guedj (IMT)

An-Min Li (SCU)

Xiangyu Zhou (Chinese Academy of Sciences)

ORGANIZING COMMITTEE

Bohui Chen (SCU)

Xiaojun Chen (SCU)

Yuxin Ge (IMT)

Wenchuan Hu (SCU)

Liangang Peng (SCU)

Li Sheng (SCU)

Bertrand Toen (IMT)

list of SPEAKERS

Dario Beraldo (IMT)

Changjian Fu (SCU)

Benjamin Hennion (Orsay)

Zheng Hua (Hong Kong)

Ming Lu (SCU)

Mauro Porta (Strasbourg) 

Fan Qin (Shanghai Jiaotong)

Marco Robalo (IMJ)

Fan Xu (Tsinghua)

Sinan Yalin (Angers)

FINANCIAL SUPPORT

ERC

Sichuan University

Tianyuan Fund for Mathematics